Home
Privacy Beleid

Overzicht

Deze website wordt beheerd door Carriereinbrabant.nl zoals hieronder omschreven. Carriereinbrabant.nl is de bescherming van de privacy van onze gebruikers toegewijd. Wij streven ernaar om een veilige gebruikerservaring te bieden. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die u via deze website verstrekt zullen gebruiken, en is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen. Deze verklaring is gericht op werkzoekenden en werkgevers.

Carriereinbrabant.nl houdt zich aan de wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. Deze wetgeving reguleert de verwerking van gegevens die betrekking hebben op u en geeft u verscheidene rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Onze sites bevatten links naar andere websites waarover wij geen zeggenschap hebben. Carriereinbrabant.nl is niet verantwoordelijk voor het beleid of de praktijk op het gebied van privacy van andere websites waarnaar u doorlinkt vanaf deze site. Wij raden u aan om het privacybeleid van die andere websites te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de gegevens die wij op deze website verzamelen en is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen.

Verzamelen en bewaren van gegevens

U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om op onze site naar een baan te zoeken.

In sommige gebieden van onze website zal Carriereinbrabant.nl u verzoeken om persoonsgegevens op te geven, waaronder uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, factureergegevens en andere gegevens waaruit uw identiteit te achterhalen is. In andere gebieden van onze website zal Carriereinbrabant.nl eventueel demografische gegevens verzamelen die niet uniek voor u zijn, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht en de soorten werk waarin u geïnteresseerd bent. Soms verzamelen wij eventueel een combinatie van deze twee soorten gegevens. In elk van deze gevallen staat op de website aangegeven of u wel of geen gegevens dient te verstrekken om de verzochte dienst te kunnen gebruiken.

Verder kan Carriereinbrabant.nl indirect gegevens over u verzamelen wanneer u gebruikt maakt van bepaalde diensten van derden op onze website. Bijvoorbeeld als u zich registreert op onze site met uw Microsoft Paspoort gebruikersnaam en wachtwoord machtigt u ons om toegang te krijgen tot en de gegevens in uw Paspoort accountprofiel op te slaan; deze gegevens vallen dan onder en worden behandeld volgens de regels en praktijken die in deze verklaring beschreven staan.

Wij kunnen eventueel ook bepaalde persoonsgegevens verzamelen over uw gebruik van onze site, zoals welke gebieden u bezoekt en tot welke diensten u toegang verkrijgt. Ook gegevens over uw computerhardware of software kunnen eventueel worden verzameld door Carriereinbrabant.nl. Deze gegevens kunnen uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, tijden van toegang en doorverwijzende website adressen omvatten, maar zijn niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

Wij kunnen u soms de gelegenheid bieden om gegevens over uzelf te verstrekken die beschrijvend, cultureel, uw gedrag betreffende, uw voorkeuren en/of lifestyle betreffende zijn, maar de keuze of u deze gegevens wilt verstrekken is uitsluitend aan u. Indien u dergelijke gegevens inderdaad verstrekt geeft u daarmee uw toestemming voor het gebruik van die gegevens in overeenstemming met de regels en praktijken die in deze Verklaring beschreven zijn. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om uw potentiële belangstelling vast te stellen om e-mail of andere mededelingen te ontvangen over bijzondere producten en diensten.

Wanneer u onze faciliteiten gebruikt om een cv op te stellen om op te nemen in onze database van cv’s van werkzoekenden, verstrekt u ons persoonsgegevens die wij zullen gebruiken in overeenstemming met deze verklaring. Wij raden u sterk aan om in uw cv geen gegevens op te nemen betreffende uw (i) raciale of etnische afkomst (ii) politieke opvattingen (iii) filosofische of religieuze opvattingen (iv) lidmaatschap van een vakbond of politieke partij v) lichamelijke of geestelijke gezondheid (vi) seksuele leven of (vii) begane misdrijven of gerechtelijk procedures. Indien uw cv wél dergelijke gegevens bevat stemt u ermee in dat wij deze gegevens bewaren en gebruiken in overeenstemming met deze Verklaring.

Gegevens plaatsen in openbare gebieden van Carriereinbrabant.nl

Wij maken u erop attent dat indien u persoonsgegevens plaatst in openbare gebieden van Carriereinbrabant.nl, zoals in online forums of chatrooms, of in de doorzoekbare cv-database, deze gegevens verzameld en gebruikt kunnen worden door anderen waarover Carriereinbrabant.nl geen controle heeft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat derden maken van gegevens die u plaatst of anderszins beschikbaar maakt in openbare gebieden van Carriereinbrabant.nl.

Gebruik van uw gegevens door Carriereinbrabant.nl

Wij gebruiken de gegevens die wij op de website verzamelen, zowel persoonsgegevens, demografische, collectieve als technische gegevens, ten behoeve van de uitvoering en het beheer van uw registratie, om te antwoorden op eventuele vragen van u, om de website te bedienen en verbeteren, om een positieve gebruikerservaring te bevorderen en om de producten en diensten te leveren die wij aanbieden aan werkzoekenden en werkgevers.

Indien u hiermee hebt ingestemd toen u zich registreerde bij Carriereinbrabant.nl of later, of voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u e-mail of andere mededelingen te zenden betreffende updates op de website, zoals nieuwe vacatures op Carriereinbrabant.nl en andere plaatsingen die voor u van belang kunnen zijn. Bovendien hebt u de keuze om extra mededelingen, informatie en reclame te ontvangen, inclusief maar niet beperkt tot gratis informatieve nieuwsbrieven van Carriereinbrabant.nl over onderwerpen die voor u in het bijzonder van belang kunnen zijn, zoals advies over carrièremanagement. Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van toepasselijk recht kunnen wij de gegevens die wij verzamelen ook gebruiken om u te informeren over andere producten of diensten die bij Carriereinbrabant.nl of haar gelieerde ondernemingen (zoals hieronder gedefinieerd) verkrijgbaar zijn, of contact met u op te nemen om uw mening te vragen over huidige producten en diensten of potentiële nieuwe producten en diensten die kunnen worden aangeboden.

Wij hebben een gebied waar u contact met ons kunt opnemen en feedback heen kunt zenden. Wij kunnen deze feedback (zoals succesverhalen) gebruiken voor reclamedoeleinden of om contact met u op te nemen voor meer informatie.

Openbaarmaking van gegevens aan anderen

Wij openbaren geen persoonsgegevens, gecombineerde persoons- en demografische gegevens van u of gegevens over uw gebruik van de website (zoals de gebieden die u bezoekt of de diensten waartoe u toegang verkrijgt) aan derden, behoudens voor zover hieronder bepaald.

  1. Wij kunnen dergelijke gegevens aan derden openbaren indien u instemt met deze openbaarmaking. Als u bijvoorbeeld uw cv opzoekbaar maakt, krijgen alle partijen met toegang tot onze doorzoekbare cv-database (of kopieën daarvan) toegang tot die database.
  2. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren aan bedrijven en personen die wij in dienst hebben om namens ons taken uit te voeren, waaronder bewerkers van gegevens en bedrijven en personen die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. De taken die namens ons worden uitgevoerd omvatten het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens, het verlenen van assistentie bij marketing, het verwerken van creditcard betalingen en het bieden van klantenservice. Deze bedrijven en personen zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk om hun taken uit te voeren, maar zij mogen deze gegevens niet delen met andere derden of deze gegevens gebruiken voor enig ander doel. Wij behouden de controle en verantwoordelijkheid over alle gegevens die op deze wijze gedeeld worden.
  3. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren als wij hiertoe op grond van de wet verplicht worden, of hiertoe door een overheidsinstelling of regelgevende instantie verzocht worden of als wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een wettelijk voorschrift of aan een dagvaarding; (b) de rechten of het eigendom van Carriereinbrabant.nl of haar gelieerde ondernemingen te beschermen; (c) een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen; of (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.
  4. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren en overdragen aan een derde die het geheel of een belangrijk deel van het bedrijf van Carriereinbrabant.nl verkrijgt, ongeacht of deze verkrijging geschiedt door fusie of aankoop van het geheel of een belangrijk deel van onze activa. Bovendien kan, in geval Carriereinbrabant.nl, vrijwillig of onvrijwillig, in een insolventie- of faillissementsprocedure betrokken raakt, Carriereinbrabant.nl of haar vereffenaar, bewindvoerder of curator deze gegevens verkopen, in licentie geven of anderszins vervreemden in een door de rechter goedgekeurde transactie. Wij zullen u op de hoogte brengen van de verkoop van het geheel of een belangrijk deel van ons bedrijf aan een derde, hetzij per e-mail hetzij door een duidelijk zichtbare kennisgeving op de site van Carriereinbrabant.nl.

Ander gebruik van gegevens

Carriereinbrabant.nl kan ook samengevoegde anonieme informatie over bezoekers aan haar websites delen met haar klanten, partners en andere derden zodat deze inzicht krijgen in de categorieën van bezoekers aan de site van Carriereinbrabant.nl en hoe deze bezoekers de site gebruiken.

Carriereinbrabant.nl levert technologie, hosting en verwante diensten aan andere leidende bedrijven (soms genoemd “gehoste carrièresites"). Persoons- en of demografische gegevens die door u verstrekt worden in gehoste carrièresite-gebieden worden deel van onze cv-database, maar zijn niet toegankelijk voor iemand behalve uzelf, Carriereinbrabant.nl en de betrokken firma zonder uw toestemming.

Gegevens die verzameld worden op een pagina in een gehoste carrièresite-gebied of op een co-branded pagina kunnen bewaard worden door zowel Carriereinbrabant.nl als het andere bedrijf. In dat geval kan het gebruik van dergelijke gegevens door het andere bedrijf gebonden zijn aan het privacybeleid van dat bedrijf en is Carriereinlimburg.nl in elk geval niet verantwoordelijk voor het gebruik door dat bedrijf van uw persoons- of demografische gegevens.

Indien u solliciteert naar een functie via een gehoste carrièresite of een co-branded site is het mogelijk dat u gevraagd zal worden om gegevens te verstrekken over uw leeftijd, geslacht of ras voor zover wettelijk toegestaan. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze gegevens, voor zover verstrekt, alleen gebruikt zouden moeten worden door werkgevers in overeenstemming met het toepasselijke recht. Carriereinbrabant.nl is echter niet verantwoordelijk voor de handelingen van deze werkgevers. Al dergelijke gegevens die verstrekt zijn zullen door Carriereinbrabant.nl apart worden gehouden van uw blijk van belangstelling in een vacature. Het verstrekken van dergelijke gegevens is strikt vrijwillig en u kunt geen negatieve reactie of behandeling van Carriereinbrabant.nl krijgen indien u ervoor kiest om deze gegevens niet te verstrekken.

Verder is het mogelijk dat sommige werkgevers of uitzendbureau’s die geïnteresseerd zijn in uw cv gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte over de hele wereld. Deze landen hebben niet altijd een gelijkwaardige wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens die het gebruik van uw persoonsgegevens beschermt. Wij zullen uw persoonsgegevens niet naar werkgevers in deze landen zenden, tenzij u heeft aangegeven dat u wenst dat uw cv opzoekbaar is. Door dit aan te geven geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de eventuele overdracht van uw gegevens.

CV's

Aangezien Carriereinbrabant.nl een carrièresite is, bieden wij u de mogelijkheid om uw cv in onze database te zetten. Dit kan op twee manieren:

  1. U kunt uw cv in onze database opslaan, maar niet toestaan dat het opzoekbaar is voor potentiële werkgevers. Niet toestaan dat uw cv opzoekbaar is betekent dat u het kunt gebruiken om online naar een baan te solliciteren, maar dat werkgevers en recruteerders geen toegang hebben om ernaar te zoeken via ons cv-database product.
  2. Indien u wel toestaat dat uw cv opzoekbaar is krijgen alle partijen met toegang tot onze doorzoekbare cv-database (of kopieën daarvan) toegang tot uw cv. U kunt er ook voor kiezen uw cv opzoekbaar te maken, maar uw contactgegevens weg te laten. U moet echter weten dat in dat geval, indien u een bijzondere vaardigheid heeft, een recruteerder u nog steeds zou kunnen identificeren ook zonder dat uw contactgegevens vermeld staan. Als u echter liever niet geïdentificeerd wordt kunt u beter geen specifieke vaardigheden of details opnemen waardoor u geïdentificeerd zou kunnen worden.

Wij proberen de toegang tot onze doorzoekbare cv-databases (of kopieën daarvan) te beperken tot betalende werkgevers, recruteerders, werving- en selectie managers, headhunters en personeelsfunctionarissen, en te reserveren voor instellingen voor wetshandhaving en staatsveiligheid, maar wij kunnen niet garanderen dat andere partijen geen toegang zullen krijgen tot deze database. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van cv’s door derden die toegang krijgen tot deze cv’s terwijl zij zich in onze doorzoekbare database bevinden. U kunt op elk moment uw cv uit onze doorzoekbare database verwijderen; de stappen die u hiervoor moet uitvoeren staan hieronder beschreven. Het blijft echter mogelijk dat werkgevers, recruteerders en anderen die betaald hebben voor toegang tot die database of om een kopie van die database te verkrijgen, en partijen die op een andere wijze toegang hebben verkregen tot de database, een kopie van uw cv in hun eigen bestanden of databases bewaard hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bewaren, het gebruik of de privacy van cv’s of profielen in deze gevallen.

Wanneer u ons gegevens van een referentie opgeeft is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat deze persoon weet dat u zijn/haar gegevens hebt doorgezonden en schriftelijk aan u toestemming heeft gegeven om dit te doen.

Gebruik van web beacons

Carriereinbrabant.nl webpagina’s kunnen elektronische afbeeldingen bevatten, de zogenaamde web beacons (ook wel genoemd single-pixel gifs) die ons in staat stellen het aantal gebruikers dat deze pagina’s bezocht heeft te tellen en co-branded diensten te leveren. Web beacons worden niet gebruikt om toegang te krijgen tot uw persoonlijk identificeerbare gegevens op Carriereinbrabant.nl; zij zijn een techniek die wij gebruiken om gecombineerde statistieken over het gebruik van onze website te compileren.

Web beacons verzamelen slechts een beperkte set van informatie, waaronder een cookienummer, tijd en datum van een pageview, en een beschrijving van de pagina waarop de web beacon geplaatst is.

Omdat web beacons hetzelfde zijn als elk ander content-verzoek dat de receptenpagina omvat, kunt u deze niet uitzetten of weigeren. Ze kunnen echter wel inactief worden gemaakt, hetzij door de keuze voor cookies uit te zetten, hetzij door de instelling voor cookies in uw browser te wijzigen. Voor meer informatie over hoe u dit moet doen verwijzen wij u naar de onderstaande Verklaring over het gebruik van Cookies.

Het is derden niet toegestaan om web beacons op de site van Carriereinbrabant.nl te gebruiken.

Het updaten of verwijderen van uw gegevens

U kunt op elk moment uw profielgegevens of cv bekijken, corrigeren, updaten of wijzigen. Daarvoor hoeft u alleen maar in te loggen op uw account, naar uw profiel of cv te gaan, uw profielgegevens of cv te bekijken en, als u dit wenst, te bewerken met de aangeboden keuzes. U kunt via dezelfde methode ook uw cv verwijderen.

Wanneer u uw profielgegevens op enig moment wilt verwijderen, neem dan contact op met ons op info@Carriereinbrabant.nl. U zult een e-mail ontvangen ter bevestiging dat uw gegevens verwijderd zijn (met uitzondering van een archiefkopie die niet toegankelijk is voor u noch voor derden op het internet). De archiefkopie wordt eeuwig bewaard voor doeleinden van accountantscontrole en administratie.

Wanneer u uw instemming met onze privacyverklaring wilt intrekken, neem dan contact op met ons op info@Carriereinbrabant.nl. Wij maken u er wel op attent dat wanneer u uw instemming intrekt, u de betreffende diensten misschien niet meer zult kunnen gebruiken en uw profielgegevens zullen worden verwijderd.

Wanneer u ervoor gekozen had om nieuwsbrieven, commerciële e-mails of andere mededelingen van Carriereinbrabant.nl of derden te ontvangen toen u zich registreerde, maar later van gedachten verandert, kunt u zich uitschrijven door uw profielgegevens aan te passen zoals hierboven beschreven. Wanneer u er eerder voor gekozen had om zulke mededelingen niet te ontvangen kunt u zich later alsnog hiervoor opgeven door uw profielgegevens aan te passen.

U kunt toegang krijgen tot al uw persoonsgegevens die door Carriereinbrabant.nl opgeslagen en verwerkt worden en u kunt deze gegevens corrigeren, updaten of verwijderen door contact met ons op te nemen op info@Carriereinbrabant.nl.

Aangezien wij van mening zijn dat uw carrière een levenslang proces is bewaren wij alle gegevens die wij over u verzamelen om uw herhaalde gebruik bij ons efficiënter, praktischer en relevanter te maken tot het moment waarop u uw persoonsgegevens wijzigt of verwijdert zoals hierboven uiteengezet. Als u een werkzoekende bent en gedurende 18 maanden niet hebt ingelogd op de website maken wij uw cv automatisch niet-opzoekbaar. Natuurlijk kunt u uw profiel en cv op elk moment corrigeren of updaten. U kunt ook op elk moment uw cv verwijderen uit onze online database. Wanneer u dit doet, zullen wij alle kopieën van uw cv en/ofprofielgegevens verwijderen met uitzondering van een archiefkopie die eeuwig bewaard wordt voor doeleinden van accountantscontrole en administratie en die niet toegankelijk is voor u noch voor derden op het internet. Nadere informatie over hoe u dit moet doen staat hierboven uiteengezet.

Veiligheid

Carriereinbrabant.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. In het bijzonder zijn alle account- en wachtwoordgegevens versleuteld (dwz. gescrambled tussen uw computer en de servers van Carriereinbrabant.nl), en al het verkeer dat intern binnen het Carriereinbrabant.nl netwerk plaatsvindt – zoals informatie over facturering en interne toegang tot onze database – is eveneens versleuteld. Niettegenstaande deze maatregelen blijft het internet een open systeem, en wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doelen te gebruiken. U dient zich ervan bewust te zijn dat indien u een cv invult op uw huidige arbeidsplaats, het mogelijk is dat uw huidige werkgever hierbij meekijkt.

Kinderen

Carriereinbrabant.nl is niet bedoeld voor kinderen onder de zestien jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de zestien jaar.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Indien wij besluiten om de inhoud van onze privacyverklaring te wijzigen zullen wij deze wijzigingen door middel van een prominente aankondiging op onze website plaatsen, zodat u altijd kunt weten welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gegevens kunnen gebruiken, en aan wie wij ze zullen openbaren. Mocht u op enig moment vragen of zorgen hebben over deze privacyverklaring, aarzel dan niet ons te e-mailen op info@Carriereinbrabant.nl.

Verklaring over het gebruik van Cookies

Carriereinbrabant.nl gebruikt "cookies" om uw online-ervaring en tijd online persoonlijker te maken en er het maximale uit te halen. Een cookie is een tekstbestand dat ofwel tijdelijk in het geheugen van uw computer wordt opgeslagen (een “sessie”cookie) ofwel op uw harde schijf wordt geplaatst (een “permanente” cookie) door een webpagina-server. Cookies worden niet gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen in uw computer te brengen. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen uitsluitend worden gelezen door een webserver in het domein dat het cookie aan u heeft toegezonden.

Een van de voornaamste doelen van cookies is een gemakskenmerk te leveren om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is de webserver mede te delen dat u terug bent op een specifieke pagina. Wanneer u terugkeert naar de Carriereinbrabant.nl site, stellen cookies ons in staat om de gegevens die u eerder hebt verstrekt terug te vinden, zodat u gemakkelijk de voorzieningen die u hebt ingesteld kunt gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer u pagina’s van Carriereinbrabant.nl persoonlijk maakt of u registreert voor diensten, helpt een cookie ons om uw specifieke gegevens terug te vinden (zoals gebruikersnaam, wachtwoord en voorkeuren).

Wij gebruiken voornamelijk “sessie”cookies die niet op uw harde schijf worden opgeslagen. Sessiecookies verlopen na twee uren inactiviteit of wanneer u uw browser afsluit. Door ons gebruik van cookies kunnen wij snellere en preciezere resultaten leveren en een meer persoonsgebonden site-ervaring. Wanneer u een zoekopdracht naar een baan uitvoert of online solliciteert, wordt een grote hoeveelheid gegevens door ons systeem verwerkt en overgedragen via elke pagina van het zoekproces of de sollicitatieprocedure. Deze gegevens omvatten uw criteria voor de zoekopdracht, gegevens waaraan uw cv geïdentificeerd wordt, begeleidende brief, de baan waarnaar u solliciteert, uw recht om in het betreffende land te werken en de resultaten van een eventuele vragenlijst die u hebt ingevuld als onderdeel van de online sollicitatieprocedure en demografische informatie die niet uniek voor u is. “Sessie”cookies stellen ons in staat om deze gegevens bij te houden totdat u uw zoektocht of sollicitatie hebt voltooid. Wij gebruiken ook cookies om gebruikers te identificeren die van het gebruik van onze forums uitgesloten zijn vanwege gedrag dat in strijd is met onze gebruiksvoorwaarden, en om clickstreams te traceren, de belasting te verdelen en om u in staat te stellen door de site te navigeren met gebruik van doorstuurpagina's.

Wij gebruiken “permanente” cookies voornamelijk om ervoor te zorgen dat wij u geen pagina’s laten zien die u al gezien hebt, en om uw site-ervaring persoonlijker te maken en u tijd te besparen. “Permanente” cookies stellen ons in staat te herkennen of u hebt deelgenomen aan een opiniepeiling of een advertentie of mededeling op de site gezien hebt, zodat wij u die niet nog eens laten zien. Indien u een alliantieregeling met Carriereinbrabant.nl hebt gebruiken wij ook “permanente” cookies om uw alliantiestatus te achterhalen en u correcte prijsinformatie te tonen wanneer u onze site bezoekt. Wanneer u zich registreert op onze site met gebruikmaking van uw Microsoft Paspoort gebruiksnaam en wachtwoord stelt een “permanente” cookie ons in staat toegang te krijgen tot uw Paspoort accountprofiel en daarin gegevens op te slaan zodat u sneller op onze site kunt inloggen. Deze gegevens worden behandeld in overeenstemming met de regels en praktijken die in onze Privacyverklaring hierboven beschreven zijn. De “permanente” cookies die wij gebruiken blijven achter op uw computer nadat u onze site hebt bezocht en verlopen 90 dagen na uw laatste bezoek bij cookies voor opiniepeilingen en allianties, één jaar na uw laatste bezoek bij cookies voor Microsoft paspoortgebruikers en twee jaar na uw laatste bezoek bij cookies voor reclame en mededelingen.

Bovendien kunnen derden-adverteerders op de website “cookies” gebruiken. Carriereinbrabant.nl heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de praktijken van deze derden-adverteerders. Carriereinbrabant.nl raadt u aan om de beleidsregels van deze adverteerders in te zien.

U hebt eventueel de mogelijkheid om cookies te allen tijde te accepteren of te weigeren. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt gewoonlijk uw browserinstellingen wijzigen om alle cookies te weigeren als dat uw voorkeur heeft. U kunt ook uw browserinstellingen zodanig wijzigen dat u elke keer dat een cookie wordt aangeboden bericht ontvangt, en dan de cookies elk apart kunt accepteren of weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren kan dat echter wel een vlot functioneren van de website in de weg staan en uw ervaring op de website negatief beïnvloeden.

Dank u voor uw gebruik van Carriereinbrabant.nl.

Laatste tweet: