Home
Algemene leveringsvoorwaarden

Indien diensten worden afgenomen betreffende Carriereinlimburg.nl 'eCommerce' dan zijn de onderstaande Leveringsvoorwaarden 'eCommerce' in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Carriereinlimburg.nl van toepassing.

Carriereinlimburg.nl: Leveringsvoorwaarden eCommerce

Inleiding

  1. Op deze pagina staan de leveringsvoorwaarden eCommerce waaronder de gebruiker van de dienst(en) en of site van Carriereinlimburg.nl met betrekking tot de in het kader van de afgesloten overeenkomst eCommerce inzake de aankoop van Carriereinlimburg.nl eCommerce producten zoals vacatureplaatsingen en/of CV Database toegang, zoals hieronder beschreven, mag en dient te gebruiken.
  2. Lees deze overeenkomst zorgvuldig. Indien U niet akkoord gaat met deze leveringsvoorwaarden eCommerce, kunt U geen gebruik te maken van de dienst(en) en/of site van Carriereinlimburg.nl.
  3. Door gebruik te maken van de dienst(en) en/of site stemt U in met de door Carriereinlimburg.nl hieraan verbonden navolgende leveringsvoorwaarden eCommerce.
  4. Carriereinlimburg.nl B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Roermond, Willem II Singel 74 (“Carriereinlimburg.nl”) behoudt zich het recht voor deze leveringsvoorwaarden eCommerce op elk moment aan te passen door het plaatsen van de aangepaste voorwaarden.
  5. Met de hierna te gebruikte omschrijvingen “wederpartij” en “gebruiker(s)” of “U” worden bedoeld iedere (rechts)persoon die toegang verkrijgt tot de site om welke reden dan ook.

1. Definities

1.1 In deze Leveringsvoorwaarden eCommerce hebben de volgende begrippen, de volgende betekenis:

Leveringsvoorwaarden eCommerce: deze leveringsvoorwaarden eCommerce van Carriereinlimburg.nl;

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Carriereinlimburg.nl die wederpartij bij deze leveringsvoorwaarden eCommerce zijn overhandigd;

Dienst(en): de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen Carriereinlimburg.nl en wederpartij gesloten overeenkomst;

Faciliteiten: de gebruiksmogelijkheden die Carriereinlimburg.nl op haar site ter beschikking stelt voor de overeenkomstig een contract of gebruikersovereenkomst aan gebruikers aangeboden diensten en faciliteiten;

Hyperlink: een verwijzing op de site naar een andere website;

Materiaal: de content, uitwerkingen en inrichting van de site;

Overeenkomst eCommerce: de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke of digitale vastlegging, op grond waarvan Carriereinlimburg.nl dienst(en) aan wederpartij ter beschikking stelt, en waarop deze leveringsvoorwaarden eCommerce en de algemene voorwaarden van toepassing zijn;

Site: De internetsite van Carriereinlimburg.nl te bereiken via de domeinnaam www.carriereinlimburg.nl, alsmede alle andere internetsites van Carriereinlimburg.nl bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen;

Toegangscode: een door de Carriereinlimburg.nl aan wederpartij toegekende unieke combinatie van letters, cijfers en/of leestekens, waarmee in combinatie met de gebruikersnaam toegang tot de dienst(en) kan worden verkregen.

2. Algemeen

2.1 Deze leveringsvoorwaarden eCommerce zijn samen met de algemene voorwaarden van toepassing op elke overeenkomst eCommerce of andere rechtsbetrekking tussen Carriereinlimburg.nl en wederpartij.

2.2 Voor alle verder niet in deze leveringsvoorwaarden eCommerce genoemde onderwerpen zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld.

2.3 Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van wederpartij gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Carriereinlimburg.nl zijn bevestigd.

2.4 Alle aanbiedingen door Carriereinlimburg.nl aan wederpartij zijn vrijblijvend.

3. Looptijd en beëindiging overeenkomst

3.1 De looptijd van de overeenkomst eCommerce en deze leveringsvoorwaarden eCommerce (de “looptijd”) zal aanvangen op de datum waarop U de overeenkomst eCommerce sluit (de “ingangsdatum”) en zal aflopen op de einddatum zoals in de overeenkomst eCommerce overeengekomen, en kan, behalve voorzover hieronder bepaald, niet worden opgezegd of ontbonden door (een der) partijen.

3.2 Indien wederpartij één van zijn verplichtingen jegens Carriereinlimburg.nl niet nakomt mag Carriereinlimburg.nl onmiddellijk alle wachtwoorden, de toegangscode en andere toegangscodes opschorten.

3.3 In geval van het niet nakomen van een verplichting van wederpartij jegens Carriereinlimburg.nl zal Carriereinlimburg.nl wederpartij daar onmiddellijk van op de hoogte stellen en indien herstel mogelijk is, dient wederpartij de niet-nakoming binnen 10 dagen naar redelijke tevredenheid van Carriereinlimburg.nl te herstellen. Indien herstel niet mogelijk is of niet plaats vindt binnen die periode van 10 dagen, mag Carriereinlimburg.nl (a) de overeenkomst eCommerce ontbinden en/of (b) gebruik maken van alle andere beschikbare rechtsmiddelen om naleving van de overeenkomst eCommerce af te dwingen en betaling te verkrijgen onder de overeenkomst eCommerce, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verwijderen van de door de wederpartij geplaatste postings op de site, en onmiddellijke beëindiging van de registratie van de wederpartij, of diens mogelijkheid toegang te verkrijgen tot de site. In dat geval zijn alle onder de overeenkomsten eCommerce verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en is wederpartij vergoeding van alle kosten van Carriereinlimburg.nl en juridische kosten verschuldigd.

3.4 Elk der partijen mag de overeenkomst eCommerce ontbinden indien (i) er beslag wordt gelegd op zaken van de andere partij, (ii) de andere partij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.

3.5 Carriereinlimburg.nl is gerechtigd de overeenkomsten eCommerce te beëindigen indien wederpartij niet in staat is aan de betalingsvoorwaarden van Carriereinlimburg.nl te voldoen, of indien Carriereinlimburg.nl niet in staat is om de gegevens die wederpartij in het kader van zijn registratie op de site of zijn toegang tot de site heeft ingediend, na te trekken en of de authenticiteit ervan te bepalen. Inbreuk door de wederpartij op enige bepaling uit een overeenkomst met Carriereinlimburg.nl zal een tevens inbreuk tot gevolg hebben op alle andere overeenkomsten tussen partijen.

4. Vacatureplaatsingen

4.1 Alle vacature plaatsingen die onder de afgesloten overeenkomst eCommerce zijn ingekocht (i)hebben een maximale looptijd van 60 dagen en (ii) moeten binnen de in de afgesloten overeenkomst eCommerce overeengekomen periode op de site worden geplaatst. Na afloop van de in de afgesloten overeenkomst eCommerce overeengekomen looptijd zullen alle in de afgesloten overeenkomst eCommerce gekochte en ongebruikt gebleven vacature plaatsingen komen te vervallen.

4.2 Aan vacatureplaatsingen die door wederpartij op de site zijn geplaatst mogen geen hyperlinks gekoppeld zijn; Carriereinlimburg.nl behoudt zich het recht voor om elke hyperlink ongeacht de vorm, gekoppeld aan een door wederpartij geplaatste vacature ongeldig te maken.

4.3 Enige (1) reactivering van een verwijderde of verlopen vacature plaatsing, (2) aanpassing of vernieuwing van ongeacht welke reeds geplaatste vacature, (3) verandering in de functiecategorie waar de vacature is geplaatst(4) verandering in het referentienummer van de baan, of (5) verandering in de locatie van de baan (inclusief een verandering van plaats/gemeente), vormt een additionele vacatureplaatsing.

5. Eigendom

5.1 Behoudens het in de hierop volgende zin bepaalde berusten de (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud van de site, alle vacatureplaatsingen, alle CV´s en alle elementen die deel uit maken van het voorgaande, bij Carriereinlimburg.nl. Niettegenstaande de voorgaande overeengekomen bepaling tussen Carriereinlimburg.nl en wederpartij, berust het (intellectuele) eigendomsrecht op iedere vacature plaatsing die door wederpartij op de site geplaatst is alsmede alle elementen die deel uit maken van de voorgaande, ten alle tijden bij wederpartij.

6. Gebruik van het materiaal

6.1 Carriereinlimburg.nl staat wederpartij toe om een enkele kopie van het materiaal op de site te downloaden en te bekijken op voorwaarde van gebruik voor strikt persoonlijke en niet commerciële doeleinden. De inhoud van de site, zoals de tekst, grafische beelden, plaatjes, logo´s, iconen van buttons, software en ander materiaal, vallen onder, en zijn beschermd door Nederlandse en internationaal auteurs-, merken- en databankenrecht en andere wettelijke bepalingen. Al het materiaal is eigendom van Carriereinlimburg.nl, haar toeleveranciers of haar klanten. De samenstelling (waarmee wordt bedoeld de collectie, rangschikking en verzameling) van alle inhoud op de site is het exclusieve eigendom van Carriereinlimburg.nl.

6.2 Aangezien niet geautoriseerd gebruik mogelijk inbreuk op Nederlandse en internationale intellectuele eigendomsrechten en andere wettelijke bepalingen kan inhouden gelden met name de volgende instructies. Wederpartij dient zich bij elke kopie die wederpartij van het materiaal op de site downloadt en/of bewaart te houden aan alle intellectuele eigendomswetgeving en andere wettelijke bepalingen die betrekking hebben op (gebruik van) het materiaal. Gebruik van het materiaal op een andere website, of in een netwerkomgeving voor welk doel dan ook is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om de door Carriereinlimburg.nl ten behoeve van haar site en/of deel daarvan uitmakende websites samengestelde HTML code te kopiëren of op enige andere wijze aan te passen of te wijzigen. Deze HTML code maakt deel uit van de site en valt onder de daarvoor geldende Nederlandse intellectuele eigendomsrechten en andere wettelijke bepalingen.

7. CV database toegang

7.1 De CV database op de site is een besloten database die slechts en alleen door wederpartij gebruikt mag worden indien hiervoor een geldige toegangscode is verkregen. Elke toegangscode tot de CV Database staat één enkele gebruiker toe om toegang te verkrijgen tot de CV Database door het gebruiken van een uniek password in overeenstemming met de voorwaarden van het specifieke CV-pakket dat gekozen is.

7.2 CV toegangspakketten voorzien in toegang tot de CV database in overeenstemming met de periode waarin het toegestaan is om de CV database te betreden (toegangsperiode).

7.3 Wederpartij is slechts gerechtigd de door Carriereinlimburg.nl toegekende toegangscode te verstrekken aan haar eigen werknemers, die de toegangscode nodig hebben ter vervulling van de werving - en selectieactiviteiten van wederpartij. Wederpartij is slechts gerechtigd één toegangscode per werknemer te verstrekken. Op eerste verzoek van Carriereinlimburg.nl dient wederpartij Carriereinlimburg.nl op de hoogte stellen van de identiteit van de in de eerste zin bedoelde werknemers.

7.4 Indien wederpartij in tegenstelling tot het in dit artikel 7.3 bepaalde de hem toegewezen toegangscode aan andere dan hierboven omschreven personen of partijen verstrekt, is Carriereinlimburg.nl gerechtigd om de overeenkomst eCommerce met wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden. Wederpartij is tenzij schriftelijk anders overeengekomen niet gerechtigd de door Carriereinlimburg.nl toegekende toegangscode te verstrekken aan werving- en selectie bureau’s, reclame-bureau’s en ander bureau’s anders dan wederpartij zelf.

7.5 Wederpartij is gerechtigd om gedurende de geldigheidsperiode van de door Carriereinlimburg.nl verstrekte toegangscode de betreffende code naar haar eigen inzicht te wijzigen.

7.6 Wanneer een of meerdere werknemers, aan wie de toegangscode door wederpartij is verstrekt niet langer voor wederpartij werkzaam zijn, zal wederpartij Carriereinlimburg.nl hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. In dit geval is het Carriereinlimburg.nl toegestaan om wederpartij een nieuwe toegangscode te verstrekken.

7.7 Carriereinlimburg.nl behoudt zich het recht voor om periodiek de verstrekte toegangscodes te wijzigen, en de eventueel eerdere in de toegangscode door wederpartij aangebrachte wijzigingen te blokkeren.

7.8 Indien door wederpartij een CV database toegangspakket wordt gekocht als onderdeel van een overkoepelend pakket met een langere looptijd dan dat van de CV database, dient, indien bij afloop van het CV database toegangspakket alsnog besloten wordt de looptijd van het CV database toegangspakket te verlengen, deze verlenging in een nieuwe overeenkomst tussen de partijen vastgelegd te worden, met als ingangsdatum voor de nieuwe overeenkomst de eerstvolgende dag opvolgend na de expiratiedatum van de eerdere overeenkomst.

7.9 Ingeval partijen geen nieuwe overeenkomst sluiten inzake de verlenging van een hieronder afgenomen CV database toegangspakket, met een toegangsperiode die zich uitstrekt tot na afloop van de looptijd, dan zal de toegangsperiode een looptijd hebben die afloopt tegelijkertijd met de overeenkomst eCommerce.

8. Gebruik van de site

8.1 Wederpartij zal zich onthouden van gebruik van de Site (a) om materiaal te verzenden, distribueren, opslaan of vernietigen in strijd met de Nederlandse wet en/of regelgeving (b) op een wijze die inbreuk maakt op auteursrechten, merken, know how, of andere intellectuele eigendomsrechten van derden of inbreuk maken op de privacy of andere persoonlijke rechten van derden of (c) op een wijze die onrechtmatig is jegens een derde, als strafrechtelijk handelen of nalaten kan worden gekwalificeerd of als aanstootgevend of onnodig grievend dient te worden aangemerkt of (d) door het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan gebruikers van Carriereinlimburg.nl.

8.2 Het is wederpartij niet toegestaan om inbreuk te maken op of om een poging tot inbreuk te maken op de beveiliging van de site, inclusief maar niet beperkt tot (a) toegang te verschaffen tot data niet bedoeld voor zulk gebruik of in te loggen op de server of op het account waartoe de gebruiker niet bevoegd is, (b) pogen zonder geldige toestemming de kwetsbaarheid van het systeem of van het netwerk te onderzoeken, aftasten of testen, of om de beveiliging of de verificatiemaatregelen te schenden, (c ) te trachten de service aan een gebruiker, host of netwerk, te storen of te onderbreken door middel van bijvoorbeeld het aanbrengen van een virus op het netwerk, overladen, `flooding´, ´spamming`, `mailbombing’ of ‘laten crashen’, (d) ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard die niet strekken tot de vervulling van een vacature Carriereinlimburg.nl aan gebruikers van Carriereinlimburg.nl te zenden, of (e) een (gedeelte van de) kopinformatie een TCP/IP, of enig ander deel van de kopinformatie van een email of nieuwsgroepbericht na te maken. Schendingen of inbreuk van het systeem en/of de systeem of netwerkbeveiliging kunnen civiel- of strafrechtelijke gevolgen hebben. Carriereinlimburg.nl zal voorvallen waarbij dit het geval is of lijkt te zijn onderzoeken en zal zonder verder voorbehoud volledige medewerking verlenen aan de gerechtelijk en andere instanties die plegers van dergelijke overtredingen opsporen en vervolgen.

8.3 De site mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden door individuen die op zoek zijn naar een baan en carrière mogelijkheden en door werkgevers die werknemers zoeken.

8.4 Wederpartij is niet toegestaan om de site te gebruiken voor een van de volgende punten: het invoeren van incomplete, valse of onnauwkeurige biografische informatie die niet overeenstemt met de exacte CV gegevens van de gebruiker (individu die zoekt naar fulltime werk of naar parttime werk namens zichzelf); het implementeren van franchise of pyramide schema’s, `club lidmaatschap`, distributie- of agentuurovereenkomst of andere zakelijke voorstellen die een periodieke - of vooruitbetaling eisen, werving van andere leden, het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan wel gegevens van derden toevoegen, het schenden van privacy of goede naam van Carriereinlimburg.nl, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de Site, het zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Carriereinlimburg.nl of derden wordt verhinderd, dan wel dat het gebruik door anderen van de dienst zou kunnen worden verhinderd, oneigenlijk gebruik van de diensten, de site en de gegevens waartoe middels de diensten of de site toegang verkregen kan worden, en enige andere actie die kan of zou kunnen resulteren in een onevenredig grote belasting van de site en de infrastructuur van de site.

8.5 Het is wederpartij niet toegestaan om, indien zij de beschikking heeft over een wachtwoord waarmee toegang kan worden verkregen tot een niet-publiekelijk toegankelijk deel van de site, dit wachtwoord te delen met andere partijen om dit wachtwoord te gebruiken voor niet-geautoriseerde handeling, of om op enige wijze andere software, zoekmachines, zoekagenten of welk ander middel dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, browsers, spiders, robots, avatars of intelligente zoekagenten) dan die van Carriereinlimburg.nl, of van de algemeen geaccepteerde software als bv Netscape Navigator en Microsoft Explorer te gebruiken om van de site gebruik te maken en zich in de virtuele ruimte ervan te verplaatsen en te navigeren, of te trachten om de software en de codes van de site te ontcijferen, te wijzigen, te desassembleren of door herleiden, te ontleden of op enige andere wijze een gedeelte van de site te vervalsen, of op enige wijze materialen of informatie van de site te verzamelen, kopiëren of na maken of delen van de site op enige wijze door te schakelen of na te maken.

8.6 Alle afbeeldingen, specificaties van de dienst(en) op de site, op de folders, leaflets, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. Carriereinlimburg.nl kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven, en gaat met de plaatsing niet automatisch akkoord met de inhoud, mening of andere standpunten van de partij welke de informatie op de site heeft geplaatst. Carriereinlimburg.nl is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift. Wederpartij erkent dat elk vertrouwen op of zich baseren op door derden op de site geplaatste informatievolledig op haar eigen verantwoording en risico is.

8.7 Carriereinlimburg.nl treedt slechts als bemiddelende partij op voor de online aangeboden faciliteiten ten behoeve van de gebruikers van haar diensten en heeft onder geen voorwaarde de verplichting om informatie die niet van Carriereinlimburg.nl afkomstig is vooraf op inhoud of juistheid te controleren, en zij is niet gehouden om reeds door gebruikers geplaatst materiaal verder onder enige vorm van toezicht te houden.

8.8 Carriereinlimburg.nl behoudt zich het recht voor gebruikers die zich schuldig maken aan schending van de voorwaarden en condities van de Algemene Voorwaarden of deze Leveringsvoorwaarden eCommerce zonder bericht en enig voorbehoud verdere toegang tot de site te ontzeggen, alsmede om de betreffende plaatsingen en informatie van de site te verwijderen. Carriereinlimburg.nl is gerechtigd om, indien er naar haar oordeel aanleiding toe bestaat, verdere actie naar aanleiding van geplaatst materiaal of informatie te ondernemen, indien zij meent dat betreffend materiaal op enigerlei wijze schade of enige andere vorm van overlast ten laste van Carriereinlimburg.nl, haar ISP’s of andere gebruikers van de door haar aangeboden faciliteiten kan veroorzaken.

8.9 Door op de site op enig openbaar of besloten gebied materiaal te plaatsen, inclusief forums, ‘messageboards’, ‘chatrooms’ of wedstrijden, verleent wederpartij aan Carriereinlimburg.nl en alle daaraan geassocieerde ondernemingen het royalty-vrije, onherroepbare, termijnloze, sub-licentieerbare (via meerdere verbindingen) niet-exclusieve recht om de inhoud van de plaatsing te gebruiken, reproduceren, aan te passen, publiceren, vertalen, afgeleide werken aan te ontlenen en/of de inhoud (geheel of gedeeltelijk) plaatselijk, internationaal of wereldwijd bekend te maken, en/of het op te nemen, deel uit te laten maken op of op enigerlei andere wijze te verwerken in enige vorm, media of technologie zoals nu bekend of nog te ontwikkelen.

8.10 De wederpartij verklaart hierbij dat de houder van enig recht op de content van het door wederpartij geplaatste materiaal wederpartij volledig en onherroepelijk heeft gemachtigd om de toestemming genoemd in lid 9 van dit artikel te verlenen. wederpartij verleent andere gebruikers tevens het recht toegang tot de geplaatste berichten en inhoud, alsmede gebruik, opslag, downloaden en reproductie ten behoeve van eigen gebruik.

9. Informatie over wederpartij

9.1 Als wederpartij zich aanmeldt voor een overeenkomst eCommerce met Carriereinlimburg.nl aangeboden diensten en faciliteiten, wordt Wederpartij verzocht worden om zonder enig voorbehoud aan Carriereinlimburg.nl informatie te verstrekken, waaronder een geldig email adres. Naast en voor zover van toepassing in aanvulling op elders op de site vermelde ‘privacy policy’, is wederpartij ervan op de hoogte en gaat er voor zover nodig hierdoor mee akkoord dat Carriereinlimburg.nl bepaalde, in anonieme vorm gepresenteerde, door haar onder andere uit de door wederpartij bij haar registratie aangemelde informatie tegenover derden bekend kan maken.

9.2 Carriereinlimburg.nl zal tegenover derden niet zonder toestemming van wederpartij haar naam, adres, emailgegevens of telefoonnummer gekend maken, behalve voor zover dit voorvloeit uit de wettelijke eisen en voorschriften.

9.3 Carriereinlimburg.nl behoudt zich het recht om wederpartij aanbiedingen inzake diensten en producten van derden te doen op basis van de door Wwederpartij bij de aanmelding door wederpartij aangeduide voorkeuren, vanaf moment van aanmelding en daarna, zowel door Carriereinlimburg.nl als door derden. Voor verdere details betreffende wordt wederpartij doorverwezen naar de ‘Privacy policy’ van Carriereinlimburg.nl.

10. Registratie en wachtwoord

10.1 Wederpartij dient zelf toe te zien en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van haar persoonlijke informatie, toegangscode en andere wachtwoorden. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor alle, al dan niet toegestane, gebruik van haar wachtwoord en uit hoofde van haar registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Carriereinlimburg.nl onmiddellijk te informeren bij enige constatering of vermoeden van misbruik van haar registratiegegevens en wachtwoord.

11. Aansprakelijkheid Carriereinlimburg.nl

11.1 In aanvulling op de Algemene Voorwaarden geldt voor wat betreft de aansprakelijkheid van Carriereinlimburg.nl het in dit artikel bepaalde.

11.2 Carriereinlimburg.nl treedt slechts op als ontmoetingsplaats. De site fungeert als ontmoetingsplaats voor werkgevers om vacature’s te plaatsen, en voor werkzoekenden om CV’s te plaatsen. Carriereinlimburg.nl is derhalve niet gehouden om selectie of beperkende maatregelen te implementeren, en past deze verder ook niet toe. Carriereinlimburg.nl is niet betrokken bij het feitelijke contact tussen werkgevers en werkzoekenden. Dientengevolge is Carriereinlimburg.nl niet aansprakelijk of op enigerlei wijze aanspreekbaar voor de inhoud en juiste weergave van de kwaliteit, veiligheid en toetsbaarheid aan de geldende wettelijke eisen van de geplaatste vacature’s en CV, correctheid en waarheid van het geplaatste materiaal, de mogelijkheid om de geplaatste vacatures daadwerkelijk aan te bieden of de jobseekers om aan de gestelde eisen te voldoen. In aanvulling daarop wordt wederpartij erop gewezen dat de mogelijkheid bestaat dat uit hoofde van op de site aangeboden vacature’s het risico bestaat op fysiek letsel bij bepaalde werkzaamheden, en de mogelijkheid bestaat dat wederpartij in contact treedt met vreemden, buitenlandse nationaliteiten, minderjarige personen en mensen die onder valse voorwendselen optreden.

11.3 Aangezien gebruikersidentificatie op het Internet moeilijk is, kan en zal Carriereinlimburg.nl niet bevestigen dat iedere gebruiker is die hij beweert te zijn. Aangezien Carriereinlimburg.nl niet wil en kan betrokken worden bij het gedrag van gebruikers van de diensten en faciliteiten van Carriereinlimburg.nl, ontslaat de Wederpartij reeds nu voor alsdan Carriereinlimburg.nl (en alle aan haar geassocieerde partijen en personen) in geval van een zakelijk geschil van alle claims, eisen en schadeverzoeken (actueel en toekomstig, direct en indirect) van welke aard of natuur dan ook, bekend of onbekend, bekend gemaakt of verzwegen, ontstaan uit of op enigerlei voorvloeiend hieruit.

11.4 Het materiaal kan onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Carriereinlimburg.nl kan niet instaan voor de juistheid, betrouwbaarheid, compleetheid of tijdigheid van het materiaal. Het gebruik van de site en het materiaal is op eigen risico. Carriereinlimburg.nl is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de website aan te brengen.

11.5 Wederpartij verklaart hierbij als enige verantwoordelijk te zijn voor de vorm, inhoud en juiste invulling van enige CV of ander materiaal door de wederpartij op de site geplaatst. Werkgevers zijn alleen aansprakelijkheid voor het door hen geplaatste materiaal op de site.

11.7 Carriereinlimburg.nl, haar leveranciers en derden genoemd op de site zijn niet aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik of onbereikbaarheid van de site , ongeacht of deze op een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

11.8 Carriereinlimburg.nl is maximaal tot een bedrag van Eur 100,00 aansprakelijk voor alle uit hoofde van de overeenkomst eCommerce voortvloeiende schade of de diensten die zij aanbiedt, ongeacht de oorzaak van de schade (al dan niet voortvloeiend uit de overeenkomst, een onrechtmatige daad of welke andere oorzaak ook), voor alle claims ontstaan uit het gebruik van de materialen, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van het management van Carriereinlimburg.nl.

12. Hyperlinks naar sites van derden

12.1 De site vervat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. Carriereinlimburg.nl is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de websites van derden en kan niet instaan voor de inhoud of accuraatheid van materiaal op dergelijke websites. Indien wederpartij besluit via een Hyperlink toegang te verkrijgen tot websites van derden, is dat op eigen risico.

13. Vrijwaring

13.1 Wederpartij vrijwaart Carriereinlimburg.nl, zijn functionarissen, directeuren, werknemers en agenten tegen elke claim, aktie of vordering, inclusief, zonder enig voorbehoud, alle naar redelijkheid en billijkheid juridische en accountants kosten, ontstaan door gebruik van het materiaal of door niet nakoming door wederpartij van de bepalingen in deze Leverings Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden. Carriereinlimburg.nl zal wederpartij van enige claim of procedure op de hoogte stellen en zal wederpartij ondersteunen, op kosten van wederpartij in een eventuele procedure.

14. Betalingen

14.1 Alle facturen zullen volledig worden betaald volgens de voor de door wederpartij gekozen betalingswijze, zoals per credit card, automatische incasso, of betaling na facturatie achteraf.

14.2 Op alle facturen zal het geldende BTW tarief worden berekend. Bij te late betaling behoudt Carriereinlimburg.nl zich het recht de bestelde diensten tot het moment van betaling op te schorten.

14.3 Carriereinlimburg.nl behoudt zich het recht voor een handelsinformatie en/of kredietwaardigheidsonderzoek op wederpartij uit te laten voeren. wederpartij geeft hierbij aan Carriereinlimburg.nl toestemming om indien zij dit wenst een handelsinformatie en/of kredietwaardigheidsonderzoek op wederpartij uit te laten voeren door derde partijen op bank- en handelsreferenties, en alle andere bronnen waar redelijkerwijs en binnen de geldende wetgeving gebruik van mag worden gemaakt.

14.4 Carriereinlimburg.nl is te allen tijde gerechtigd om een verleende faciliteit niet te verlengen en van wederpartij te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Carriereinlimburg.nl bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat Carriereinlimburg.nl tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

14.5 Alle kosten ter invordering gemaakt door Carriereinlimburg.nl, nadat de betreffende betalingstermijn is overschreden, komen ten laste van wederpartij. Indien Carriereinlimburg.nl het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt wederpartij daaromtrent schriftelijk van op de hoogte gesteld.

14.6 Carriereinlimburg.nl is eveneens gerechtigd de in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten te vorderen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer wederpartij in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

15. Geheimhouding

15.1 In aanvulling op artikel 10 in de Algemene Voorwaarden (“Geheimhouding”), geldt voor de eCommerce diensten tevens het volgende.

15.2 Partijen zijn verplicht de inhoud van de overeenkomst eCommerce alsmede van deze Leveringsvoorwaarden eCommerce als vertrouwelijke informatie te behandelen, en verklaren zich akkoord deze informatie niet jegens derden bekend te maken, anders dan na schriftelijke toestemming van de andere partij, en dan slechts aan de advocaten en/of accountants van de derden. Daarnaast kan een partij (‘de ontvangende partij’) informatie van de andere partij (‘de mededelende partij’) in het kader van de onderhandelingen of uitvoering van de overeenkomst eCommerce ontvangen die, zonder verdere beperking, vertrouwelijk danwel eigendom van de andere partij is (‘Vertrouwelijke Informatie’).

15.3 De ontvangende partij verklaart dat zij, gedurende en na afloop van de onderhavige overeenkomst, de Vertrouwelijke Informatie met de grootst mogelijke discretie ne geheimhouding zal behandeling, en in aanvulling daarop, erop toe zal zien dat de Vertrouwelijke Informatie met de dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen zal worden omgeven als dat partij dat met haar eigen Vertrouwelijk Informatie zoet, en ieder geval met die bescherming die redelijkerwijs mag worden vereist.

15.4 De ontvangende partij gaat er tevens mee akkoord dat zij Vertrouwelijke Informatie niet zal gebruiken voor doeleinden anders dan in verband met de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst eCommerce. De term ´Vertrouwelijke Informatie’ omvast niet job postings of andere postings bestemd voor publieke inzage of enige informatie die is of geleidelijk aan toegankelijk wordt voor het publiek, in het bezit is van de ontvangende partij voorafgaand aan openbaring door de onthullende partij, beschikbaar zal worden aan derden die niet in overtreding zijn met welke verplichting dan ook, of waarvan het rechtens vereist is om te openbaren.

15.5 De partijen erkennen dat openbaring of gebruik van de door de mededelende partij verstrekte vertrouwelijke informatie door de ontvangende partij in strijd met de voorwaarden van dit artikel onherstelbare schade kan veroorzaken voor de mededelende partij; daarom zal in het geval een van de partijen inbreuk maakt of dreigt te maken op de voorwaarden van dit artikel,de andere partij gerechtigd zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling rechtsmaatregelen (inclusief kort geding) te treffen.

16. Algemeen

16.1 Carriereinlimburg.nl wijst aansprakelijkheid af indien er voor de op haar site gepubliceerde informatie en materiaal in andere landen buiten Nederland wettelijke beperkingen of voorbehouden bestaan, of indien toegang tot de site voor bepaalde personen of in bepaalde landen niet toegestaan zou zijn.

16.2 Indien wederpartij toegang tot de site zoekt vanaf een locatie buiten Nederland, doet hij dit voor eigen risico en verantwoordelijkheid, en is hij ook zelf verantwoordelijk voor overeenstemming van zijn gedrag met plaatselijk geldend recht.

16.3 Op de overeenkomst tussen Carriereinlimburg.nl en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

16.4 Alle geschillen tussen Carriereinlimburg.nl en wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Roermond.

16.5 Aan het niet van toepassing zijn van enige in deze Leveringsvoorwaarden eCommerce genoemde condities en bepalingen kan geen enkel recht ontleend worden in toekomstige discussie.

16.6 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zullen deze Leveringsvoorwaarden eCommerce tezamen met de overeenkomst eCommerce en de Algemene Voorwaarden de bindende overeenkomst tussen Carriereinlimburg.nl en de wederpartij zijn.

16.7 Voor zover bepalingen uit deze Leverings Voorwaarden in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

Laatste tweet: